Aparatu elektronikoak

Saia zaitez aha­lik eta denbo­ra gehien egotea mugiko­r­ra edo zure gailu elek­tron­ikoekin. Bate­ria edo pan­taila apur­tuz gero, saia zatez kon­pontzen, ez berria erosten. Teknolo­gia da dauk­a­gun tres­narik indart­suene­tako bat, eta berrikuntza teknologikoa apro­betxa deza­kegu Lur­rak aur­re­an dituen erronka han­d­i­en­ak gain­ditzeko. Baina, zoritxar­rez, enpre­sa teknologiko gehienek erabiltzen duten negozio-ere­d­ua ez da batere berritza­ilea, eta hor­re­gatik dauzk­agu tres­na ez oso iraunko­r­rak eta kon­pontzen zailak.