Arropak eta oinetakoak

1.- Ehu­nak berrerabiltzea jantzi edo osagar­ri berri­ak sortzeko. Adibidez, bazenekien elastiko batetik ehun-polt­sa oso poli­ta lor daite­keela? Gain­era, plas­tikozko polt­sen kontsumoa mur­rizteko eta zure har­ri-kosko­r­ra gehitzeko auk­era eman­go dizu, ingu­ru­me­na zaintzeko.

2.- Dagoeneko erabiltzen ez dituzun jantzi­ak erabili zure lookari uki­tu orig­i­nala emateko. Hor­re­lakoetan, botoiak jaka bati aldatzea, kamise­ta bat­en eskotea moztea edo kolore­tako ger­rikoa janz­ki bat­en gainean jartzea beza­lako keinu sin­ple batek erabat alda deza­ke hai­etaz duzun pertzepzioa.

3.- Doikuntzei eta aldaketei dagok­ienez, erabil­i­tako arropa birzik­latzeko beste modu bat beste funtzio bat aurk­itzea da. Hala, mahukak pix­ka bat gas­tatu­ta dituen jertse bat negu­rako gona per­fek­tu bihur daiteke.

4.- Zer­gatik ez berrerabili erabil­i­tako arropa etx­ea gar­b­itzeko? Ator­ra zahar bat ezin hobea izan­go da krista­lak lehortzeko, markarik utzi gabe.

5.- Beste haur batzuei ematea edo lagunekin eta famil­i­akoekin arropa trukatzea auk­era ona da erabil­i­tako jantziei biz­itza gehi­a­go emateko.