Ibilgailuak

Lehenik eta behin, argi izan behar dugu auto batek hiru arra­zoiren­gatik kut­satzen duela nagusi­ki: gas kut­satza­ileen isurpe­nen­gatik, erre­gai-kontsumo han­d­i­a­gatik eta kon­pon­ke­tan edo man­tentze-lan­e­tan sor­tu­tako hon­daki­nen­gatik. Hauek dira autoen kut­sadu­ra jeis­teko auk­era batzuk: 

1.- Autoa martx­an ez uztea.

2.- Ihes-hodia eta katal­izatza­ilea berrikusi.

3.- Kor­ri­ka ez egit­ea. Abi­adu­ra moteltzea kar­bono-aztarnaren kon­trako irten­bide egokia da.

4.- Martxa egoki­ak erabili. Beti lehen mailan atera eta pixkana­ka aldatu.

5.- Egiaz­tatu bate­ria eta pizte-sis­temak. Diese­leko bujiek eta bero­gailuek ego­era onean egon behar dute

6.- Autoa partekatu edo gar­raio pub­likoa erabili.

7.- Ibil­bidea ondo plan­i­fikatu.

8.- Aire giro­tu­aren erabil­era mugatzea.

9.- Autoa prest edu­ki. Aldizkako azter­ke­tak egit­ea, ikus dadin ez dituela gehiegizko emi­sioak bota.