Elikadura

Badiru­di ezetz, baina zer jat­en dugun eta zer ez seku­lako erag­i­na daukan gure egunerokoan:

1.-Saia zaitez pro­duk­tu nat­u­ralak kontsum­itzen, izan ere, oso manip­u­latuk dau­den pro­duk­tua pes­tizidak eta halako pro­duk­tu kalte­gar­ri­ak erabiltzen dituzte, eko­sis­temak kut­satzen dituztenak.

2.-Merkatu lokale­tan erosi elik­a­ga­iak. Elik­a­ga­iak leku batetik bestera mugitzeak, trans­portatzeak hain zuzen ere, co2 emi­sioak sortzen ditu. Adibide bat jartzear­ren, ez da berdi­na Txi­nako hara­gia erostea edo gure her­riko hara­gia erostea.

3.-Haragiaren kontsumoa mur­riztea. Behiei eta halako ani­malei zaintzeak eta behar beza­lako elik­a­ga­iak ematea kut­satu egit­en du. Ani­mali hauek metanoa isuri egit­en dute kan­ti­tate han­d­i­tan, ozonoa apurtzen dute­na, eta zelaien fal­ta eko­sis­temak suntsi­tu egit­en dituzte(Amazonas) behiek eta halako ani­maliek zela­ia izan deza­t­en.

4.-Erosterako ord­u­an denbo­raldiko elik­a­ga­iak erosi. Denbo­ralditik kan­po erosten badi­tugu hor­reke san nahi du hozkailu erraiold­e­tan egon direla elek­triz­itatea erabi­liz eta honek funtzion­atzeko sortzen duen kut­sadu­ra han­d­i­tuz.