Energia aurrezpena

Beti da egokia argia eta gasa aur­rezteko mod­u­ak aurk­itzea, eta hor­re­gatik emat­en dizk­izugu gomen­dio batzuk zure ener­gia-fak­tu­raren kos­tua aha­lik eta txikiena izan dadin, etx­eko ongiza­teari uko egin gabe.

1. Aldatu zure etx­e­tres­na elek­trikoak: tres­na elek­triko aur­rerat­uenek ener­gia eraginko­r­ta­sun han­d­i­agoz kontsum­itzen dute, eta hor­rek aur­rezpen han­d­i­agoa dakar zuret­zat eta ingu­ru­me­nari kalte gutx­i­a­go egit­en dio, besteak beste.

2. Sai­h­es­tu kontsumo isi­la: erabiltzen ari ez garen gailu elek­trikoak entx­ufetik ater­atzea edo argi gor­ri txi­ki hori piz­tu­ta dute­nak erabat deskonek­tatzea beza­lako keinu sin­ple batek %10erainoko aur­rezkia eman dieza­guke hileko fak­tu­ran.

3. Aldatu bon­bil­lak: 6 W‑eko bon­bil­la batek ordu batean 0,006 kWh (6 Wh) kontsum­itzen du. Bada, 6 W‑eko LED lan­para batek berdin argiz­tatzen du, eta orduko 114 watt baino ez ditu kontsum­itzen. Hor­rek, argiak piz­tu­ta dauzk­a­gun orduez biderkatu­ta, urtearen amaier­an nabar­men aur­reztea ekar deza­ke.

4. Kon­tratatu zure tar­i­fa eta potentzia ide­alak: 2 edo 3 biz­tan­leko 80 metro kar­ratuko etxe­biz­itzak nahikoa iza­t­en du 4.60 kW-eko potentzia kon­tratat­ua.

5. Erabili ener­gia kontsum­itzeko aplikazioak: kontsumoa kon­tro­latzeko aplikazio bat iza­teak etx­ean elek­triz­itatea aur­rezten lagun­duko dizu.

6. Man­ten­du ten­per­atu­ra egokia: neguan 19 °C eta 21 °C bitartean eta udan 24 °C eta 26 °C bitartean eduk­itzea komeni da.

7. Berrikus eza­zu zure gal­dara: errekuntza txar batek eragin­dako gehiegizko gas-kontsumoa sai­h­esteaz gain, matx­u­rak eta istripuak ere sai­h­es­tuko dituzu.

8. Ez estali erra­di­adore­ak: Bero-irteera oztopatzen duten erra­di­adoreen edo beste edozein ele­men­turen (altzari­ak edo arropa lehortzen) eraginez, etx­ea ez da nahi den ten­per­at­u­rara iris­ten, eta, beraz, potentzia eta pasabidea igoko dituzu, fak­tu­ra.

9. Erabili ter­mosta­to erreg­u­la­gar­ri bat: aire giro­tu­arekin ger­tatzen den beza­la, bero­gailua ere­mu­ka eta ordu-tarte­ka pro­gra­matzen lagun­duko dizun ter­mosta­to batek etx­ean gus­tu­ra egoteko auk­era eman­go dizu, behar baino gas gehi­a­go gas­tatu gabe.

10. Egiaz­tatu tar­i­fa egokia duzu­la: Etxe bakoitza bakar­ra da; hor­re­gatik, argia­ren tar­i­fak bere berez­i­ta­sune­tara egok­i­tu behar dira.