Etorkizuna kolokan

XXI.mendean gaude, aur­rerape­nen mendean, hain­bat arlotan teknolo­gia hobe­tu dugu, gure biz­itzak erosoagoak eginez, hala ere, ingu­runea hasi gara suntz­itzen eta etork­izuneko belau­nal­dien mund­ua suntsi­tuz. Zoritxar­rez, badiru­di jen­deari ez dio­la axo­la, boterea daukat­en erakunde pub­likoek ez dituzte kan­painiarik abi­arazten jen­dea kontzientzi­atzeko.

Hori dela eta, 17 urteko 4 ikasleek, eraba­ki dugu web-orri hau sor­tu nahi dugu­la jen­dea kontzientzi­atzeko eta bere bizi mod­ua aldatzea bultzatuz. Denok bat­era egin behar dugun zer­bait da, gizartea bat­er­atuz, hel­bu­rua komun bat baitugu.