Plastikoak

Gaur egun plas­tikoaren erabil­era izu­gar­ri han­d­ia da eta den­broa pasa aha­la gero eta han­d­i­agoa egit­en da. Ara­zo honi kon­pon­bidea bilatzeko guk, pert­son­al­ki ere lagun­du deza­kegu hur­ren­go pun­tu­ak kon­tu­an har­tu­ta:

Plas­tiko kontsumoa mur­riz­tu eros­kete­tan. Super­me­rkat­u­an eros­ke­tak egit­en ari gare­nean janari­an arreta jartzen badugu nabaria da ia ali­men­tu guzti­etan plas­tikoa erbailtzen dutela, bai pro­duk­tu kontser­batzeko edo pakete batean sartzeko. Janari mota hauek ekid­itzen eta ali­men­tu sostenibleak aujer­atzen plas­tiko erabil­era mur­riz­tu daiteke.

Boti­lako uraren kontsumoa mur­riztea. Nor­malean, ur mota hori plas­tikozko botile­tan etortzen da, eta ez dute erabil­era pare bat baino gehi­ago­rako balio. Hori kon­pontzeko, gomenda­gar­rien­ak itur­riko ura erabiltzea edo beste mate­r­i­al mota batzue­tako ur-boti­la berrerabil­gar­ri­ak (meta­la, esat­er­ako) erabiltzea dira.

Beste auk­era bat plas­tikozko polt­sak edo beste mate­r­i­al batzue­nak erabiltzea da, baina berrerabil­gar­ri­ak dire­nak. Hor­rela, polt­sa horien balio-biz­itza luzatzen da eta plas­tiko berri­ak kontsum­itzea sai­h­esten da.