Política de privacidad

Quiénes somos

Nor garen

Iradok­i­tako tes­tua: Gure web­gun­earen hel­bidea honako hau da: https://kutsaduraespainian.eus.

Iruzk­i­nak

Iradok­i­tako tes­tua: Bisi­tariek web orri­an iruzk­i­nak uzten dituzte­nean, iruzki­nen for­mu­la­rioan agertzen diren dat­u­ak biltzen ditugu, bai­ta bisi­tari­aren IP hel­bidea eta nabi­gatza­ilearen erabiltza­ile-agen­teen katea ere, spam detek­tatzen laguntzeko.

Zure hel­bide elek­tron­ikotik sor­tu­tako kate anon­i­mo bat (hash ere deitzen zaio) Gra­vatar zer­b­itzu­ra bidal daiteke, erabiltzen ari zaren ikusteko. Gra­vatar zer­b­itzuaren pri­b­atu­ta­sun poli­ti­ka hemen dago eskura­gar­ri: https://automattic.com/privacy /. Zure iruzk­i­na onar­tu ondoren, zure pro­fi­laren iru­dia jen­deak ikus deza­ke zure iruzk­inaren tes­tuin­gu­ru­an.

Bitartekoak

Iradok­i­tako tes­tua: Web­gunera iru­di­ak igotzen badi­tuzu, ez igo kokapen-dat­u­ak dituzten iru­di­ak (GPS EXIF). Web­guneko bisi­tariek web­guneko iru­di­en kokape­nari buruzko edozein datu deskar­gatu eta atera deza­kete.

Cooki­ak

Iradok­i­tako tes­tua: Gure gunean iruzkin bat utz­iz gero, zure izena, hel­bide elek­tron­ikoa eta web­gunea cook­iee­tan gorde ditza­kezu. Hau zure eroso­ta­suner­ako da, beste iruzkin bat uzten duzunean zure dat­u­ak berriro bete behar­rik izan ez deza­zun. Cook­ie horiek urte­beteko irau­pe­na izan­go dute.

Kon­tu bat baduzu eta gune hone­tara konek­tatzen bazara, aldi bat­er­ako cook­ie bat insta­latuko dugu zure nabi­gatza­ileak cook­ieak onartzen dituen ala ez zehazteko. Cook­ie honek ez du datu pert­son­alik eta nabi­gatza­ilea ixtean ezabatzen da.

Sartzen zare­nean, hain­bat cook­ie insta­latuko ditugu zure sar­bide-infor­mazioa eta pan­taila bis­taratzeko auk­er­ak gordet­zeko. Sar­bide-cook­ieek bi egun iraut­en dute, eta pan­taila-auk­eren cook­ieek urte­bete iraut­en dute. «Gogo­ratu» auk­er­atzen baduzu, zure sar­rerak bi aste iraun­go du. Zure kon­tu­tik ater­atzen bazara, sar­bide-cook­ieak ezabatu egin­go dira.

Artiku­lu bat edi­tatzen edo argi­taratzen baduzu, cook­ie gehi­gar­ri bat gordeko da zure nabi­gatza­ilean. Cook­ie honek ez du datu pert­son­alik, eta edi­tatu berri duzun artiku­lu­aren IDa adier­azten du. Egun bat­en ondoren iraun­gitzen da.

Beste web­gune batzuen edu­ki txer­tat­ua

Iradok­i­tako tes­tua: Gune hone­tako artiku­luek edu­ki txer­tat­ua izan deza­kete (adibidez, bideoak, iru­di­ak, artiku­lu­ak, etab.). Beste web­gune batzue­tako eduki­ak bisi­tari­ak beste web­gunea bisi­tatu izan balu beza­la jokatzen du.

Web­gune horiek zuri buruzko dat­u­ak bil ditza­kete, cook­ieak erabil ditza­kete, hiru­gar­renen jar­raipen gehi­gar­ria txer­ta deza­kete, eta txer­tatu­tako edu­ki hor­rekiko zure elka­r­rerag­i­na gain­be­gi­ratu deza­kete, kon­tu bat baduzu eta web­gune hor­re­tara konek­tatu­ta baza­ude txer­tatu­tako edukiarekin duzun inter­akzioaren jar­raipena barne.

Norekin partekatzen ditugu zure dat­u­ak

Iradok­i­tako tes­tua: Pasahitza berrezartzea eskatzen baduzu, zure IP hel­bidea berrezartzeko hel­bide elek­tron­ikoan sar­tuko da.

Zen­bat denbo­ra gordet­zen ditu­gun zure dat­u­ak

Iradok­i­tako tes­tua: Iruzkin bat uzten baduzu, iruzk­i­na eta meta­dat­u­ak mugarik gabe kontser­batzen dira. Hau da, segi­dako iruzk­i­nak automatiko­ki ezagutu eta onar­tu ahal iza­teko, mod­er­azio-ila­ra batean man­ten­du behar­rean.

Gure web­gunean erreg­is­tratzen diren erabiltza­ilee­tatik (baldin badaude), erabiltza­ilearen pro­filean emat­en duten infor­mazio pert­son­ala ere gordet­zen dugu. Erabiltza­ile guztiek edozein une­tan ikusi, edi­tatu edo eza­ba deza­kete beren infor­mazio pert­son­ala (erabiltza­ile-izena aldatu ezin dute­nean izan ezik). Web­guneko admin­is­tratza­ileek ere infor­mazio hori ikusi eta edi­tatu deza­kete.

Zein esku­bide dituzu zure dat­uen gainean?

Iradok­i­tako tes­tua: Kon­tu bat baduzu edo web­gune hone­tan iruzk­i­nak utzi badi­tuzu, zure gainean ditu­gun datu pert­sonalen esportazio-fitx­ate­gi bat jasotzeko eska deza­kezu, eman diguzun edozein datu barne. Zuri buruz dugun edozein datu pert­son­al ezabatzeko ere eska deza­kezu. Hor­rek ez du barne hartzen administrazio‑, lege- edo segur­ta­sun-hel­bu­rue­tarako gorde behar dugun daturik.

Zure dat­u­ak nora bidaltzen diren

Iradok­i­tako tes­tua: Baliteke bisi­tarien iruzk­i­nak spam detekzio automatikoko zer­b­itzu batek berrikustea.